Phương tiện truyền thông phương Tây: Tình trạng của người Tây Ban Nha 6 người bị nhiễm bệnh trở nên tốt hơn.

Phương tiện truyền thông phương Tây: Tình trạng của người Tây Ban Nha 6 người bị nhiễm bệnh đã trở nên tốt hơn. Người chơi wu lei trong 6 viên Tây Ban Nha